سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت
50 بازدید
محل نشر: نامه مفید » شهریور 1386 - شماره 61 (22 صفحه - از 97 تا 118)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می گیرد. از جمله آنها اخذ مزایای مالی توسط ماموران خرید در معاملات دولتی می باشد،‌ که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. هدف اصلی این متن بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این بزه می باشد و طی آن بررسی می شود که آیا سیسات جنایی ایران در این زمینه سیاستی یک سویه و سرکوبگرایانه است؟ و آیا در سیاست جنایی ایران در این رابطه به یافته های علمی توجه شده است؟ در موارد مقتضی به اقدامات بین المللی اتخاذ شده در این زمینه نیز اشاره می شود واژگان کلیدی: پورسانت، سیاست جنایی، فساد مالی