برخورد کارکنان کلانتری های تهران بزرگ در قبال جرائم مشهود
62 بازدید
محل نشر: مطالعات مدیریت انتظامی » سال دوم، پاییز 1386 - شماره 3 (20 صفحه - از 366 تا 385)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار در نحوه برخورد کارکنان کلانتری‌ها در قبال جرائم مشهود می‌باشد که برخی از این عوامل عبارتند از: 1- سیاست و رویه خاص در مواجهه با جرایم؛ 2- ملاک‌ها و ضوابط تشخیص جرایم مشهود ازغیرمشهود؛ 3- آموزش کارکنان؛ 4- توسعه دامنه و گستره جرایم مشهود؛ 5- استنباط، دیدگاه و برداشت کارکنان کلانتری‌ها ازجرایم مشهود. جامعه آماری این تحقیق3500 نفراز کارکنان کلانتری‌های تهران بزرگ شاغل در دوایر قضایی و پیشگیری در خرداد ماه سال 1386میباشند که نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای حجم نمونه 346 نفرتعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده،‌ پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس طیف لیکرت برای هر سوال پنج پاسخ تعیین و از 1 تا 5 ارزش گذاری شده، و آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها 0/8114 محاسبه گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از میانگین، میانه، مد و همچنین معیارهای پراکندگی مثل انحراف معیار و در سطح استنباطی ازآزمونt یک نمونه ای و آزمون علامت استفاده گردیده است. جهت مشاهده شهودی از نمودار میله‌ای و دایره ای استفاده شده است.نتایج پژوهش حکایت از تایید پنج فرضیه فوق توسط آزمودنی‌ها دارد. واژگان کلیدی: برخورد پلیس با شهروندان Police Contact with Citizens / کارکنان کلانتری‌ها Police Personnel / فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (Great Tehran Police Department (GTPD / جرائم مشهود Flagrant Crimes / رفتار پلیس Police Behavior