عوامل سازمانی موثر بر اطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها
64 بازدید
محل نشر: مطالعات مدیریت انتظامی » سال سوم؛ تابستان 1387 - شماره 2 (19 صفحه - از 217 تا 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری‌ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده‌های قضایی نقش مستقیم ایفاء می‌نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله‌ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می‌باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی­ربط در تشکیل پرونده‌های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری‌ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری‌ها، می‌باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه‌ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری‌ها می‌باشد. به منظور سنجش فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق¬ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت‌های خدمات قضایی کلانتری‌ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می‌باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه‌ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده‌اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه‌های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن‌ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده‌های قضایی در کلانتری‌ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته‌ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش‌های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است. واژگان کلیدی: اطاله دادرسی Proceeding prolongation/ پرونده قضایی Legal file/ کلانتری Police departments / آموزش حقوقی کارکنان Personnel Legal training/ ارزیابی عملکرد Performance appraisal/ ساختار سازمانی Organizational structure/ هدایت Leadership/ کنترل Control